• Coastal Bus Map / Map y bws arfordir

  Gwasnaeth wedi dod i ben tan 2021

   

  No Service until 2021

 • Bws Arfordir Llŷn 2019 (60D1)

  Gwasanaeth yn rhedeg rhwng Ebrill 1af – Hydref 28ain 2019

  Bydd bws yn mynd yn rheolaidd rhwng Llanbedrog, Abersoch, Porth Neigwl, Aberdaron, Porthor a Nefyn. Mae’n talu i archebu lle, ond gellir codi teithwyr ad-hoc o’r pwyntiau ar y daflen amser, neu gall teithwyr wneud arwydd i gael eu codi o unrhyw fan hwylus a diogel ar hyd llwybr y bws. Rhaid archebu ymlaen llaw i fynd i Uwchmynydd, Llangwnnadl, Llithfaen a Threfor. Bydd y Bws yn codi o’r safle bws ger y Ganolfan Trefor. Gallwch archebu drwy gysylltu â’r swyddfa. Rhaid archebu os oes cadair olwyn os gwelwch yn dda.

   

  Archebwch drwy gysylltu â'r swyddfa ar 01758 721 777 neu ebostio oddrwsiddrws@yahoo.co.uk yn ystod oriau swyddfa. Llun - Gwener 09:00 - 16:30.

   

  Llŷn Coastal Bus 2019 (60D1)

  Service runs from April 1st – October 28th 2019

  The bus will regularly run between Llanbedrog, Abersoch, Porth Neigwl, Aberdaron, Porthor and Nefyn. It pays to book, but passengers can catch the bus, from any of these points or may be picked up along the route at any safe and convenient place by ‘hail and ride’. You must pre-book journeys to Uwchmynydd, Llangwnnadl, Llithfaen or Trefor. You can book by contacting the office. Please book for wheelchairs.

   

  Book by contacting the office, giving at least 24 hours notice on 01758 721 777 or by email oddrwsiddrws@yahoo.co.uk during office hours. Monday - Friday 09:00 - 16:30.

 • Amserlen / Timetable

 • Arosfanau / Pick up points

  Mi wneith y bws stopio i chi yn rhywle ar hyd y ffordd - mewn lle saff wrth gwrs! Ond dyma’r mannau aros

  Trefor: Arosfan Bws ger y Ganolfan, Trefor (ar alw’n unig)
  Llithfaen: Ger y Siop (ar alw yn unig)

  Nant Gwrtheyrn: Maes parcio yr Eifl ger Mount Pleasant (ar alw yn unig)
  Nefyn: Tu allan siop yr Hen Bost (Premier) ger y gylchfan
  Morfa Nefyn: Lôn Pen Rhos, Arhosfan Bws Cae Coch, Tywod Arian neu Terfyn

  Tudweiliog : Safle Bws neu ger y Lion Hotel
  Llangwnnadl: Capel Pen-y-Graig (ar alw yn unig)
  Penygroeslon: croesffordd
  Porthor: Maes Parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  Aberdaron: Maes Parcio Porth y Swnt ( DIM wrth yr arhosfan bws)
  Rhiw: Mynediad maes parcio Plas yn Rhiw
  Llangian: ger y Siop
  Porth Neigwl: Maes Parcio
  Llanengan: ger y ‘Sun’
  Sarn Bach: Arosfan Bws
  Abersoch: ger Neuadd y Pentref
  Llanbedrog: Wrth fynediad Maes Parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu arosfan bws Londis.

  The bus will stop for you anywhere safe to stop along the route by Hail and Ride. But if in doubt here are the stops

  Trefor: Bus Stop by Beach Rd (dial a ride)
  Llithfaen: By village shop (dial a ride)
  Nant Gwrtheyrn: Parking by Mount Pleasant, at the top (dial a ride)
  Nefyn: Outside Premier shop by mini-roundabout
  Morfa Nefyn: Lon Pen Rhos, Cae Coch Bus Stop or Terfyn Bus stop (NOT by the Garage)
  Edern: Bus stop or by the Chapel
  Tudweiliog: Bus stop or outside the Lion Hotel
  Llangwnnadl: Pen-y-Graig Chapel (dial a ride)
  Penygroeslon: crossroads
  Porthor: National Trust carpark
  Aberdaron: National Trust carpark
  Rhiw: Plas yn Rhiw, car park entrance
  Llangian: by the shop
  Porth Neigwl: Parking
  Llanengan: by the ‘Sun’
  Sarn Bach: Bus stop by the school
  Abersoch: by the Village Hall
  Llanbedrog: By the entrance to the National Trust Car park, Londis bus stop

 • Llwybr y bws / Bus route

 • Dewch i ddarganfod Pen Llŷn / Come and explore the Llŷn Peninsula

  Hanes, mapiau a digwyddiadau / History, maps and events

  84 miltir o arfodir hudolus / 84 miles of stunning coastline.

  Gyda thirwedd fawreddog Parc Cenedlaethol Eryri yn y cefndir, mae’n hawdd deall pam y mae pobl yn tyrru i’r ardal hon i gerdded. Fe ddowch ar draws pentrefi bach glan môr, a thraethau tywodlyd. Mae cymaint i’w ddarganfod.

   

  With the Snowdonia National Park providing a mighty natural backdrop, it is easy to understand why this area is so loved. There is some great walking to be had where you’ll find small fishing villages, and miles of sandy beaches. This is an under-explored wonderland.

  Yr amgueddfa heb walia' / The museum without walls

  Mae Ecoamgueddfa gyntaf Cymru yma'n Mhen Llŷn. Mae saith safle treftadol Pen Llŷn; Nant Gwrtheyrn, Amgueddfa Forwrol Llŷn, Felin Uchaf, Porth y Swnt, Plas yn Rhiw, Oriel Plas Glyn y Weddw a Phlas Heli, wedi ymuno gyda'i gilydd i ddathlu cyfoeth treftadol Pen Llŷn. Clicwch yma i ddarganfod mwy am yr yr #Ecoamgueddfa a'r holl ddigwyddiadau sydd ymlaen yn y safleoedd sydd yn rhan ohoni.

   

  Wales' first Ecomuseum is here on the Llŷn Peninsula. Seven heritage sites which include; Nant Gwrtheyrn, Llŷn Maritime Museum, Felin Uchaf, Porth y Swnt, Plas yn Rhiw, Oriel Plas Glyn y Weddw, and Plas Heli, have joined forces to celebrate and promote the Llŷn Peninsula's rich cultural heritage. Click here for more information about the Ecomuseum, and for upcoming events at the Ecomuseum sites.

  'Lle i enaid gael llonydd'

  Yn 1956, dynodwyd rhan helaeth o Benrhyn Llŷn yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. I ddarganfod mwy am hanes a digwyddiadau'r AHNE, ac am arweinlyfr manwl o lwybr arfordir Llŷn, cliciwch ar y ddolen yma.

   

  In 1956, a large part of the Llŷn Peninsula was designated an Area of Outstanding Natural Beauty under the National Parks and Access to the Countryside Act 1949. Click here for more information about Llŷn AONB, including local history, events and to download the Llŷn Coastal Path guidebook. 

   

   

  Eryri mynyddoedd a môr / Snowdonia mountains and coast

  Gwefan twristiaeth swyddogol Eryri Mynyddoedd a Môr. Ydych chi'n chwilio am wyliau, digwyddiad neu ymweliad dydd? Yma fe welwch yr holl wybodaeth rydych ei angen. Rydym ond ychydig o oriau i ffwrdd ac yn borth i draethau tawel, atyniadau cyfeillgar i deuluoedd, Safle Treftadaeth y Byd ac yn gyrchfan weithgareddau cydnabyddedig. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

   

  The official tourism website for the Snowdonia Mountains and Coast area. If you're looking for a holiday, short break or weekends in Snowdonia then you'll find all the information you need here. We're the perfect location for days out and have plenty of events on offer, family friendly attractions, and World Heritage Sites. Click here for more information.

  Llwybrau cerdded am ddim yn Eryri, Cymru a thu hwnt / Free walking routes in Snowdonia, Wales and beyond

  Cronfa fwyaf gynhwysfawr o lwybrau cerdded wedi eu mapio am ddim, sydd wedi eu curadu i ansawdd a'u hesbonio'n llawn; naill ai'n deithiau uniongyrchol ein hunain, neu fel porth i lwybrau a grëwyd ar-lein gan wefannau annibynnol a sefydliadau eraill. Cliciwch yma am fynediad i lu o lwybrau, a gwybodaeth defnyddiol pellach ar gerdded yn yr ardal brydferth hon.

   

  The largest single database of free mapped and fully explained, quality curated walking routes; either directly from our own walks, or as a portal to routes created on-line by independent websites and other organisations. Click here to access a list of routes, as well as useful information on walking in this beautiful area.

 • Ffrwd Facebook Bws Arfordir Llŷn Facebook Feed

 • Cysylltu / Get in touch

  01758 721 777

  07974517943

  oddrwsiddrws@yahoo.co.uk

  Drws Agored, Nefyn

  Facebook

  Twitter

 • Mae'r prosiect wedi ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru | This project has received funding from the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Cooperation Programme